Stanovy Lyžařského klubu Veřovice, o.s.

 

§ 1

1. Lyžařský klub Veřovice, o.s. vzniká jako sportovní zájmová organizace, která sdružuje sportovce, trenéry, rozhodčí, funkcionáře a příznivce lyžování v obci Veřovice.

2. Je dobrovolným, politicky nezávislým klubem s cílem rozvíjet lyžování pro všechny věkové kategorie ve formách masově rekreačního sportu i v lyžování závodním.

3. Klub bude svoji závodní činnost rozvíjet s ohledem na charakter soutěží, kterých se zúčastňuje na území České republiky a států Evropské unie.

4. Svoji činnost uskutečňuje klub na demokratických zásadách, při respektování nezávislosti, samostatnosti a je otevřený pro všechny občany, kteří se chtějí jeho prostřednictvím podílet na činnosti klubu.

§ 2

1. Členem klubu se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a stanovami klubu, a to přijetím přihlášky do klubu, kterou přijímá sekretář klubu a o jejím přijetí rozhoduje presidium klubu.

2. Každý člen může členství v klubu kdykoli ukončit na základě vlastního svobodného rozhodnutí, které oznámí presidiu klubu.

3. Pro hrubé porušení těchto stanov anebo pro hrubé porušení norem slušného chování, může být rozhodnutím presidia klubu každý člen z klubu vyloučen.

4. Proti rozhodnutí o vyloučení může podat člen odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, presidentu klubu. O odvolání rozhoduje s definitivní platností revizní komise klubu.

5. Za porušení sportovní etiky a porušení disciplinárního řádu Lyžařského svazu může být člen klubu potrestán podle tohoto disciplinárního řádu.

§ 3

1. Členové klubu mají následující práva:

a) Účastnit se aktivně, podle svých zájmů a možností, sportovního a společenského života klubu a podílet se na výhodách, které vyplývají z členství v klubu.
b) Hlasovat, volit a být voleni do orgánů klubu.
c) Podávat náměty a připomínky k činnosti klubu.
d) Být přítomni jednání vždy, když se jedná o jejich osobě.
e) Kdykoli dobrovolně ukončit členství v klubu.
f) Účastnit se jednání presidia klubu.

2. Členové klubu mají následující základní povinnosti:

a) Dodržovat stanovy a organizační řád klubu.
b) Uvědoměle a zodpovědně vykonávat všechny klubové funkce, které po zvolení přijmou.
c) Vždy příkladně reprezentovat klub při sportovních utkáních i při vystupování na veřejnosti.
d) Platit klubový příspěvek stanovený Valnou hromadou.
e) Klubový majetek šetřit, chránit a svépomoci zvelebovat.
f) Odpracovat stanovený počet brigádnických hodin, stanovený Valnou hromadou.

§ 4

1. Vlastní sportovní činnost bude metodicky řízena Českým lyžařským svazem, jehož se klub jako nástupce lyžařského oddílu TJ Veřovice, stává členem.

§ 5

1. Název klubu je: Lyžařský klub Veřovice, o.s.
Sídlo klubu: 742 73 Veřovice č.e. 079

2. Jménem klubu je podle těchto stanov oprávněn jednat přímo president klubu, vicepresident klubu a sekretář klubu.

§ 6

1. Klub má právní subjektivitu, veškerý majetek nabývá do svého vlastnictví a při hospodaření se řídí rozpočtem a směrnicemi o hospodaření.

§ 7

1. Základním zdrojem příjmů jsou klubové příspěvky všech členů, příjmy za sportovní činnost a z vlastní hospodářské činnosti, jakož i ostatní příspěvky včetně darů.

§ 8

1. Nejvyšším orgánem klubu je Valná hromada, kterou svolává presidium nejméně jednou za dva roky a skládá se ze všech členů klubu.

2. Pokud o to požádá nejméně polovina členů klubu, lze svolat mimořádnou Valnou hromadu i mimo termín uvedený v odstavci předchozím.

3. Valná hromada je usnášení schopna pokud je přítomna nadpoloviční většina členů klubu s hlasem rozhodujícím. Rozhoduje se hlasováním, návrh je přijat pokud získá nadpoloviční většinu všech přítomných členů s hlasem rozhodujícím.

4. Hlas rozhodující mají členové klubu starší 18 let, mladší členové mají hlas poradní.

§ 9

1. Valná hromada schvaluje:

a) Stanovy klubu, jejich změny
b) Organizační řád klubu
c) Presidium klubu a revizní komisi klubu
d) Směrnice hospodaření klubu
e) Rozhodnutí o zániku klubu

§ 10

1. Presidium klubu je nejvyšším orgánem klubu v období mezi Valnými hromadami.

2. Má lichý počet členů, minimálně 7, maximálně 9, a ze svého středu volí presidenta klubu, vicepresidenta klubu a sekretáře klubu.

3. Má stejná práva jako Valná hromada, není však oprávněno měnit stanovy klubu a rozhodnout o zániku klubu.

§ 11

1. Revizní komise klubu je tříčlenná, schází se podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců. Svolává ji předseda komise.

2. Revizní komise má právo kontrolovat hospodaření klubu a řešit spory uvnitř klubu. Není podřízena presidiu klubu. Má právo účastnit se schůzí presidia klubu s hlasem poradním.

§ 12

Zcela zrušen.

§ 13

1. Sídlo klubu je Lyžařská chata Veřovice č.e. 079, kde budou umístěny informace o činnosti klubu. Další informace bude poskytovat osobně sekretář klubu.

§ 14

1. V případě organizačních změn v klubu přejdou majetek, závazky a pohledávky klubu na právního nástupce.

2. V případě ukončení činnosti klubu bude o majetku klubu rozhodnuto Valnou hromadou po úplném vyrovnání všech závazků klubu.

Druhá úprava stanov schválena dne 19.4. 2009 na řádné valné hromadě Lyžařského klubu Veřovice, o.s.

 
Aktuální stav
In-počasí
                

             


             Jsme zapojeni do projektu:

      

 
 
Komplexní služby v oblasti IT, správa sítí, internet, poradenství


Renovace veteránů, karosárna, autoservis